پروفایل بهنام ازادفر

بهنام ازادفر معمار
7 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

كارشناس ارشد معماري انرژي دانشگاه تهران

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
فریلنسری هنر و معماری پروژه دارم ! کار میخوام ! شما فریلنسر هستید یا کار فرما ؟ تعریف رزومه ! تعریف پروژه ! ارسال پیشنهاد! قبول بهترین پیشنهاد ! تکمیل پروژه! تایید پروژه !